Vés al contingut

Objectius i línies de recerca

CREIS

 

La finalitat principal del Centre d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS) és aprofundir en l'anàlisi de l'emprenedoria i la innovació social, avançant tant en la comprensió del fenomen, com en les metodologies d'estudi i els marcs conceptuals utilitzats, i les seves implicacions pràctiques.
 
Concretament, es pretén: 

Objectiu 1: analitzar els factors que condicionen l’emprenedoria i la innovació social, i el seu impacte (mercat laboral, resultats empresarials, desenvolupament econòmic i social, tecnologia, criminologia, creativitat, ètica, etc.); 

Objectiu 2: estudiar l'emprenedoria i la innovació social des de diferents perspectives (antropologia del treball, criminologia, ciència i tecnologia, publicitat, sociologia del medi ambient, xarxes socials, etc.);

Objectiu 3: aportar els recursos tecnològics necessaris que permetin una millora substancial en la recollida i gestió de les dades per tal d'assolir els objectiu 1 i 2, i alhora, facilitar el desenvolupament de propostes derivades d’aquest anàlisi, en l'àmbit de l'emprenedoria i la innovació social.

Alhora, des del CREIS es farà transferència de coneixement a associacions, empreses socials, administracions públiques, i en general als diferents agents del ecosistema relacionats amb el món de l'emprenedoria i la innovació social.

A continuació s'esmenten les línies de recerca relacionades amb aquests objectius.

Línies de recerca relacionades amb l'objectiu 1 (Determinants i conseqüències de l'emprenedoria i la innovació social):

 • Empreses socials: estratègia, governança, model de negoci (digital), finances, etc. 
 • Factors institucionals i emprenedoria social 
 • Diversitat en l'emprenedoria social (internacional, femenina, intraemprenedoria, a l'escola, empreses turístiques, etc.)
 • Emprenedoria social i desenvolupament econòmic i social 
 • Emprenedoria de segona oportunitat i repercussions socials
 • Economia Social i Solidària 

Línies de recerca relacionades amb l'objectiu 2 (Diferents perspectives de l'emprenedoria i la innovació social):

 • Etnografia de l’emprenedoria social, xarxes personals i antropologia del treball 
 • Tècniques participatives en l’àmbit de la creació i el disseny, ciència ciutadana i ètica de la ciència i la tecnologia 
 • La creativitat com a valor estratègic a l’era de la post-veritat, Innovació publicitària i nous camins del màrqueting, i cultura i publicitat.
 • Sociologia del medi ambient: conflictes socioambientals i participació 
 • Emprenedoria social i criminologia

Línies de recerca relacionades amb l'objectiu 3 (Recursos tecnològics i dades en l'àmbit de l'emprenedoria i la innovació social):

 • Tecnologia i emprenedoria social 
 • Anàlisi de dades i aprenentatge automàtic per a la presa de decisions de negocis socials 
 • Mineria de dades i aprenentatge automàtic per ciències de la vida 
 • Anàlisi de dades i aprenentatge profund en salut 
 • Anàlisi de l’impacte ambiental i social de l’economia circular 
 • Autonomia com a base de la innovació. Tecnologia i realimentació en la presa automàtica de decisions

 

Pel desenvolupament d'aquestes línies de recerca es compta amb un equip interdisciplinari i d'alt nivell acadèmic d'investigadors/es que provenen de diferents facultats/centres i departaments de la UAB. 

 

Reglament CREIS

Actes Consells CREIS

Memòria CREIS

   Memòria CREIS-Curs 2019-20

   Memòria CREIS-Curs 2020-21

   Memòria CREIS-Curs 2021-22

   Memòria CREIS-Curs 2022-23

Workshops CREIS

   1er Workshop-CREIS 2019

   2on Workshop-CREIS 2021

   3er Workshop-CREIS 2022

   4rt Workshop-CREIS 2023

Notes de premsa Workshops CREIS

   Nota de premsa 2on Workshop CREIS 2021

   Nota de premsa 3er Workshop CREIS 2022

   Nota de premsa 4rt Workshop CREIS 2023