Vés al contingut

Pla d’estudis

 

MÒDUL 1. IDEA I PROJECTE EMPRENEDOR SOCIAL. 12 ECTS.

 

Assignatures ECTS Departament
Actituds emprenedores, societat del coneixement i noves tecnologies 2 Departament d'Empresa, Departament de Psicologia Social
Xarxes en emprenedoria social i intercooperació 2 Departament d'Antropologia Social i Cultural
Generació d'idees socials emprenedores 3 Departament d'Empresa; Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Model de negoci i projecte emprenedor social 3 Departament d'Empresa
Seminaris/ Tallers (quatre sessions de tres hores de durada) 2 Professorat extern
 
 
L'objectiu d'aquest mòdul és desenvolupar els continguts formatius necessaris per passar de la generació d'idees transformadores a projectes tangibles i susceptibles de ser efectivament implementats.

Generació d'idees socials innovadores. S'explica el concepte de creativitat i les seves dimensions, les característiques de les persones creatives, les etapes del procés creatiu i les escales per mesurar productes creatius. Formació en models bàsics de creativitat per a la generació d'idees de negoci amb fins socials. Limitacions i barreres de la creativitat. La creativitat en l'àmbit social.

Actituds emprenedores, societat del coneixement i noves tecnologies. Concepte d'emprenedoria social. Semblances i diferències amb l'emprenedoria comercial. Motivar i sensibilitzar l'estudiant respecte del fenomen emprenedor en general i la generació de projectes emprenedors socials en particular. Potenciar i desenvolupar la capacitat d'emprenedoria dels estudiants. S'analitzaran els elements constitutius de la societat de el coneixement i la relació amb la societat de la informació. Es mostrarà la importància de les tecnologies de la informació i la comunicació en les formacions socials modernes, fent un especial èmfasi en els processos de digitalització de la societat. Finalment, s'abordaran les relacions entre ciència, tecnologia i societat en el món contemporani.

Xarxes en emprenedoria social i intercooperació. En aquest bloc de contingut s'analitza el perfil emprenedor de cada estudiant contextualitzat en el seu entorn social i s'explora i estimula el potencial de cooperació amb altres persones, institucions i organitzacions a través d'una anàlisi de la pròpia xarxa personal. En primer lloc, es proporciona una revisió dels conceptes de "economia moral 'i" economia social "amb l'objectiu de fer reflexionar a l'alumne sobre la seva pròpia situació i posició de sortida i així millorar la seva eficiència en la consecució dels objectius proposats ( autovaloració de capacitats, formació, xarxes, motivació, aptituds i actituds). Un cop analitzada la perspectiva individual, s'estudia el perfil de l'emprenedoria social a Catalunya incidint en les actituds i motivacions d'aquest segment de la població, el perfil dels emprenedors i el context socioeconòmic en què sorgeix l'emprenedoria social. Finalment, s'estudien casos de xarxes personals d'emprenedors / es socials a Catalunya i s'identifiquen les característiques més importants de la pròpia xarxa personal a través de programari especialitzat (EgoNet o Vennmaker).
 
Model de negoci i projecte emprenedor social. S'ensenyen els continguts d'un pla d'empresa, des del model més tradicional fins als models actuals tipus canvas i lean start up, sempre aplicats al cas de projectes socials. També s'assenyalen les limitacions del pla d'empresa com a instrument emprenedor (social). Com a conceptes clau apareixen els següents: equip emprenedor, estudi de mercat, pla estratègic, pla jurídic-fiscal, pla de RRHH, pla econòmic financer, i viabilitat del projecte emprenedor entre d'altres.

Addicionalment, es preveu la realització de quatre seminaris o tallers de 3 hores de durada cadascun (2 ECTS en total) que impartiran professors externs amb experiència directa en àmbits afins als continguts del mòdul. Per exemple, sobre l'ecosistema de l'anomenat Tercer Sector; sobre Finançament alternatiu (que va més enllà dels abans populars microcrèdits); sobre experiències de fracassos empresarials i fracassos de projectes en els àmbits d'interès del màster; o sobre la gestació i creació de Start-ups socials.

 

MÒDUL 2. TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ EN EMPRENEDORIA SOCIAL. 12 ECTS

 

Assignatures ECTS Departament
Recursos tecnològics en l'emprenedoria social 3 Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes; Àrea d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Sistemes d'informació i gestió de projectes en l'emprenedoria social 3 Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions; Àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Ètica, tecnologia i emprenedoria social 2 Departament de Psicologia Social
Estratègies de comunicació en l'àmbit de l'emprenedoria social 3 Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació; Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Seminaris/ Tallers (dues sessions de tres hores de durada) 1 Professorat extern

 

L'objectiu d'aquest mòdul és aportar als alumnes la visió general dels recursos tecnològics i comunicatius disponibles en l'àmbit de l'emprenedoria social. Tenint en compte els diferents background acadèmics dels participants del màster, no es pretén que aquests adquireixin coneixements experts en l'àmbit de la tecnologia i de la comunicació, sinó que siguin coneixedors de les diferents solucions tecnològiques i comunicatives accessibles actualment.
 
La forma en la qual la tecnologia afecta la societat és un factor clau per entendre com aquests desenvolupaments han accelerat àmbits estratègics relacionats amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que estan generant, al seu torn, noves oportunitats i models de negoci. Des d'aquest punt de vista, és important conèixer les eines tecnològiques disponibles, no només pel que fa a la captació de dades per a la posterior explotació, sinó també pel que fa a la interacció amb l'usuari, i fins i tot, amb la gestió general dels recursos en l'àmbit de les diferents entitats i organitzacions. El mòdul en tecnologia i comunicació en l'emprenedoria social pretén oferir l'estudiant una visió global de les eines disponibles, així com una interacció pràctica amb aquestes eines amb l'objectiu d'intensificar el seu coneixement i competències en l'àmbit de la tecnologia.

En relació als continguts concrets, el mòdul s'estructura en els següents blocs.

Recursos tecnològics en l'emprenedoria social. En aquesta matèria s'introduiran els conceptes bàsics relatius a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) com a element catalitzador de el desenvolupament de nous models de negoci; concretament, d'aquells directament relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Amb l'objectiu d'evidenciar aquesta interrelació amb la tecnologia, s'experimentarà amb els elements físics que intervenen en aquests desenvolupaments com són sensors i plataformes de gestió. En una segona part, s'oferiran eines disponibles per a la programació d'aplicació de gestió basades en els usuaris, ja sigui amb suport web (Wordpress), o amb suport mòbil (Android Studio). Selecció de temes importants: Tecnologia i ODS, Sensors, Plataformes de Sensors, Aplicacions d'interfície web, Aplicacions mòbils.

Sistemes d'informació i gestió de projectes en emprenedoria social. Aquest bloc de continguts tractarà els conceptes generals dels sistemes d'informació: (1) quin paper tenen en les organitzacions; (2) com proporcionen suport als processos que es desenvolupen en aquestes organitzacions; i (3) quan poden proporcionar un avantatge competitiu en el sector o àmbit d'activitat. Es donaran les pautes per conèixer la definició i conceptes relacionats amb els sistemes d'informació; i el valor que poden aportar els sistemes d'informació per satisfer les necessitats de les organitzacions en termes d'obtenció de millores contínues, i aconseguir un alt nivell de competitivitat i qualitat de l'activitat desenvolupada. També es presentaran els principals sistemes d'informació integrats i en el núvol. Finalment, amb l'objectiu d'entendre els mecanismes de presa de decisions, es proporcionaran eines relacionades amb la gestió de dades i la seva anàlisi. Selecció de temes importants: Introducció als sistemes d'informació; Sistemes transaccionals; Sistemes d'ajuda a la presa de decisions; Sistemes d'Intel·ligència de Negoci (Business Intelligence); Direcció estratègica dels sistemes d'informació, Big Data & Data Analysis.

Estratègies de comunicació en l'àmbit de l'emprenedoria social. L'objectiu d'aquest bloc és proporcionar als estudiants les competències necessàries perquè entenguin la rellevància de la comunicació com a element essencial per a gestionar un projecte d'emprenedoria social. La comunicació serà estudiada des de dos vessants:

 
1. La comunicació externa, per donar a conèixer el projecte d'emprenedoria a la societat (mitjans de comunicació, públics específics i generals, institucions, etc.). Es tractarà el vessant periodístic del missatge informatiu (relació amb mitjans de comunicació, gestió de les crisis, xarxes socials, etc.) i el vessant publicitari amb els sistemes de promoció dels productes, característiques del missatge publicitari, eslògans, suports, etc.

2. La comunicació interna ha de servir per gestionar el projecte implicant els treballadors, socis, etc., que han de convertir-se en els principals prescriptors, i s'explicaran els mecanismes de comunicació interna.
 
Ètica, tecnologia i emprenedoria social. S'analitzaran els processos d'innovació en la societat actual, incidint especialment en el paper de les innovacions en les dinàmiques de transformació social. Es plantejarà el paper de l'ètica en els processos d'innovació i recerca. Es discutiran les diferents formes de governança de la innovació i la investigació, detallant el model europeu basat en la innovació i investigació responsable. S'avaluarà la conveniència de la participació ciutadana en els processos d'innovació, presentant-algunes formes en què es pot dur a terme: ciència ciutadana, disseny participatiu, design thinking, etc.

Addicionalment, es contempla la realització de dos seminaris o tallers de 3 hores de durada cadascun (1 ECTS en total) que impartiran professors externs amb experiència directa en àmbits afins als continguts de la lliçó. Per exemple, sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el seu impacte social, sobre economia circular, o sobre bioeconomia.

MÒDUL 3. REGULACIÓ I POLÍTIQUES PÚBLIQUES. 12 ECTS.

 

Assignatures ECTS Departament

Marc jurídic de l'Emprenedoria Social

  • Instruments de la UE per al foment de l'emprenedoria social
  • Ordenació administrativa de l'emprenedoria social
  • Creació i gestió de les entitats d'economia social: governança de l'empresa social
  • Participació dels treballadors en l'emprenedoria social
  • Fiscalitat de l'emprenedoria social
6 Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques (Àrea de Dret Financer i Tributari; Àrea de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals; Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social); Departament de Dret Privat (Àrea de Dret Mercantil)
Territori, apoderament i economia solidària: eines i experiències 3 Departament de Ciència Política i de Dret Públic; IGOP
Eines per a la recerca i intervenció en economia social 3 Departament de Sociologia

 

L'objectiu d'aquest mòdul és, d'una banda, ensenyar els coneixements i les eines juridicolegals que permeten a empreses i organitzacions diverses gestionar-se de manera eficient en els seus projectes, amb especial referència al tipus d'entitat més vinculada a l'economia social i a l'emprenedoria amb impacte social. Per això, seran fonamentals els continguts sobre forma jurídica empresarial, fiscalitat, i mecanismes de contractació i tipus de contractes que caracteritzen les diferents formes organitzatives que una entitat pot prendre.

D'altra banda, s'estudiaran experiències i casos per tal d'aprendre a posar en el context correcte (en termes territorials, de polítiques públiques, i de capacitats de partida) les iniciatives que es volen dur a terme, que en molts casos estan subjectes a restriccions territorials de desigualtat i inequitat econòmica i social. Alhora, es farà una aproximació a metodologies i eines participatives, orientades a l'apoderament de les persones emprenedores i a la generació de cooperació amb els actors socials i comunitaris del territori.

Pel que fa al marc jurídic, es tractarà la regulació general que afecta al desenvolupament d'activitats d'emprenedoria social, incloent els instruments de la UE per al foment aquest tipus d'emprenedoria; l'ordenació administrativa, i la creació i gestió de les entitats d'economia social, incloent-hi qüestions fonamentals en l'actualitat com són la governança de l'empresa social, les formes de participació dels treballadors en l'emprenedoria social i la fiscalitat associada a aquestes formes de participació.

Instruments de la Unió Europea per al foment de l'emprenedoria social. S'explicaran les polítiques de la Unió Europea en matèria d'emprenedoria social. Es tracta essencialment polítiques de foment de l'emprenedoria que poden comportar des de l'aprovació d'instruments merament voluntaris (soft law) fins a la sanció de veritables normes jurídiques, que comporten obligacions per als Estats i els ciutadans.

Ordenació administrativa de l'emprenedoria social. L'aproximació administrativa a l'emprenedoria social és múltiple i canviant. A l'igual que en el cas de la Unió Europea, l'administració pública d'àmbit nacional està obligada a fomentar l'emprenedoria social i té el deure compartit de posar en pràctica polítiques en aquesta direcció, com poden ser les d'externalització de serveis a empreses de caràcter social. No menys important, l'administració pública ha de procedir a l'ordenació en aquesta matèria, i estableix els requisits d'accés al mercat i els mecanismes de vigilància per tal que la prestació de serveis compleixi la normativa vigent.

Creació i gestió de les entitats d'economia social: governança de l'empresa social. La normativa espanyola obliga a fomentar l'emprenedoria. Per aquesta raó resulta essencial conèixer els diferents tipus d'emprenedor que hi ha, quines són les possibles formes jurídiques disponibles (societats laborals, cooperatives, emprenedor de responsabilitat limitada, etc.), i valorar els avantatges i limitacions de cadascuna d'elles.

Participació dels treballadors en l'emprenedoria social. Es tracta d'explicar com incideixen les polítiques de foment de l'emprenedoria en l'àmbit laboral. Es procedirà a analitzar quines són les especialitats laborals: drets i deures dels ocupadors, avantatges, càrregues burocràtiques, etc.


Fiscalitat de l'emprenedoria social. Representa un dels elements bàsics de l'emprenedoria social, ja que una política fiscal atractiva pot fer que molts emprenedors optin per una determinada estructura empresarial, mentre que altres estructures poden quedar totalment desincentivades. D'altra banda, s'han de conèixer quines són les eines de control d'aquestes formes empresarials per tal d'evitar que es recorri a determinades estructures en frau de llei.

Territori, apoderament i economia solidària: eines i experiències. La definició i posada en pràctica d'una estratègia relacional i organitzativa amb els actors comunitaris, institucions, organitzacions i agents socials constitueix un dels elements clau per a la consolidació d'una emprenedoria en economia solidària en el mitjà i llarg termini. Per a això serà necessari realitzar una anàlisi del context territorial, així com aplicar metodologies orientades a l'apoderament col·lectiu dels emprenedors, és a dir, orientades a aprendre a cooperar entre nosaltres i amb els altres, posant al centre els principis i valors de l'economia solidària.

Mètodes per a la investigació i la intervenció en economia social. Es tracta d'oferir procediments i eines per a l'obtenció i / o generació de dades per a entendre la realitat social i així poder dissenyar les respostes i estratègies més adequades. Això inclou el disseny de processos d'investigació-acció participatius, amb referències a l'ús seqüencial de mètodes quantitatius, qualitatius i mixtos, amb les corresponents tècniques de producció i d'anàlisi de dades. Es privilegiarà una mirada integradora de diferents fonts i actors, a través de processos d'implicació capaços de generar un coneixement interdisciplinari compartit, útils tant per avaluar accions, mesures o polítiques relatives a l'economia social, com per explorar possibles estratègies de futur
.
 

MÒDUL 4. PRÀCTIQUES EXTERNES. 15 ECTS.

Veure apartat de Pràctiques.

MÒDUL 5. TREBALL DE FI DE MÀSTER. 9 ECTS.

Veure apartat de TFM.

 

SEQÜENCIACIÓ DEL PLA D'ESTUDIS

1r semestre 2n semestre
Mòdul ECTS A cursar Caràcter Mòdul ECTS A cursar Caràcter
Idea i Projecte Emprenedor Social 12 12 Obligatori Pràctiques externes 15 15 Obligatori
Tecnologia i Comunicació en Emprenedoria Social 12 12 Obligatori TFM 9 9 Obligatori
Regulació i Polítiques Públiques 12 6 Obligatori Regulació i Polítiques Públiques 12 6 Obligatori