Vés al contingut

Pràctiques

El caràcter professionalitzador del MEINS justifica l’existència del mòdul de Pràctiques Externes, un mòdul semestral obligatori en què l’estudiant realitza 375 hores de treball en l'entitat que li ha estat assignada. Les pràctiques externes es duen a terme durant el segon semestre.

Les assignatures de pràctiques curriculars s'han convertit en una eina essencial de preparació dels estudiants universitaris de grau i de postgrau de cara a la seva inserció laboral. L'objectiu d'aquest mòdul és contribuir a capacitar professionalment als estudiants del MEINS mitjançant una experiència sobre el terreny vinculada a projectes de transformació social. Aquests projectes poden trobar-se en fase de desenvolupament per part de les entitats que acolliran l'alumnat del màster, o en fase de disseny, cas en el qual l'alumnat participarà en la gènesi i desenvolupament inicial del projecte. El disseny del projecte es pot dur a terme de forma individual o col·lectiva, cas en el qual les estudiants i els estudiants en pràctiques s'incorporen a l'equip designat per l'entitat per elaborar aquest projecte.

Un mòdul de pràctiques curriculars té unes característiques que el fa únic dins dels plans d'estudis d'un màster oficial. Mentre que a la resta de mòduls s'avaluen generalment coneixements -encara que també es desenvolupin competències i habilitats-, en un mòdul de pràctiques curriculars s'ha d'avaluar el grau d'adquisició de competències de l'alumnat durant la seva estada de pràctiques, ja siguin aquestes competències de caràcter específic o transversal.

 

 1. Posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en les diferents matèries cursades durant el màster, i poder així complementar la formació acadèmica rebuda a l'aula.
 2. Facilitar a l'alumnat l'acostament directe al món professional i empresarial que li permeti identificar el perfil professional més idoni a les seves habilitats i competències adquirides durant la seva formació acadèmica.

Les pràctiques externes es realitzen en diferents entitats -- AAPP, empreses, cooperatives, fundacions, associacions, mútues, empreses d'inserció-- amb les que s'han establert convenis de col·laboració.

El contingut del pràcticum serà variable i dependrà del caràcter de l'entitat receptora i del perfil requerit de l'alumnat. En qualsevol cas, el tutor acadèmic de la UAB vetllarà perquè aquest contingut se centri en el desenvolupament d'activitats en les que l'alumnat pugui aplicar els coneixements adquirits a l'aula i aprendre de manera significativa en un entorn professional.

En aquest sentit, donat el perfil qualificat i multidisciplinari de l'alumnat tipus del Màster en Emprenedoria i Innovació Social, les tasques que desenvoluparà l'alumnat en pràctiques hauran d'estar estretament relacionades amb la següent tipologia:

 1. Suport al disseny de plans estratègics de l'entitat amb vocació de transformació social, a partir de la integració de l'alumn@ en equips encarregats de l'elaboració d'aquest tipus de plans.
 2. Disseny de projectes de transformació social, a partir de la integració de l'alumn@ en equips encarregats de la definició de nous projectes d'actuació.
 3. Suport a la gestió de projectes existents de transformació social a partir de la incorporació de l'alumn@ a equips encarregats del seguiment de projectes en fase d'implementació.
 4. Avaluació de programes socials, a partir de l'anàlisi de l'impacte social o de l'avaluació dels resultats de programes que desenvolupa l'entitat, ja sigui amb metodologia quantitativa o qualitativa. L'alumn@ pot fer el disseny metodològic de l'avaluació, i tot seguit el treball de camp i l'anàlisi.

Els plans, projectes i activitats d'avaluació en què l'alumnat del màster desenvoluparà les seves pràctiques poden estar situats en qualsevol àmbit d'actuació amb impacte social com poden ser: l'educatiu, professional, cultural, religiós, social, ambiental, sanitari, cooperatiu, i esportiu (sense que aquest llistat esgoti les possibilitats existents).

Sessió informativa: un cop iniciat el curs, la coordinació del mòdul de pràctiques organitza una sessió informativa on explica el seu funcionament i les seves característiques principals. Tota la documentació facilitada en aquesta sessió es pot trobar en l’espai docent virtual Moodle creat per aquest mòdul.

Procés d’assignació de les places de pràctiques:

 1. Presentació de l’oferta de places: la coordinació del mòdul informa de l’oferta de places en una sessió dirigida a l'alumnat. En aquesta sessió, l'alumnat rep la informació sobre les entitats col·laboradores, el perfil de les places ofertes i el calendari de tutories on l’estudiant, conjuntament amb el seu tutor/a, podrà escollir la plaça de pràctiques.
 2. Selecció. Cada estudiant selecciona un nombre il·limitat de pràctiques d'entre l'oferta disponible, i ordena la selecció segons les seves preferències (1 opció preferida, 2 següent opció preferida, i així successivament).
  El criteri de selecció utilitzat per la Comissió del Màster estarà basat en els següents criteris:
  1. La nota mitjana de l'expedient acadèmic d'entrada al màster de l'alumn@ (nota sobre 10)
  2. Haver cursat el Mínor en Emprenedoria i Innovació Social atorgarà 0,5 punts addicionals a la mitjana de l'expedient acadèmic (calculada sobre 10).
   En cas que l'alumn@ (a) hagi seleccionat un nombre de pràctiques inferior a la totalitat de l'oferta de pràctiques; i (b) la nota mitjana del seu expedient acadèmic (inclòs el complement de l'Mínor) no li permeti accedir a una de les pràctiques seleccionades, rebrà una assignació d'ofici per part de la Comissió de el Màster d'entre les pràctiques no seleccionades.
 3. Calendari de tutories: l’ordre establert d’acord amb el punt anterior serveix també per a determinar el calendari de tutories. Durant la tutoria, l'alumn@ confirma la plaça assignada de pràctiques externes amb el vistiplau del seu tutor/a acadèmic.
 4. Entrega de documentació: la coordinació del mòdul entrega a l'alumnat la documentació, amb tres còpies signades pel coordinador/a del màster del conveni específic i de la fitxa de l’empresa on consten les dades de la persona de contacte. Un cop en possessió d'aquesta documentació, l'alumn@ ha de posar-se en contacte amb l’empresa.

Assignació dels tutors acadèmics: la coordinació del mòdul de Pràctiques Externes assigna un tutor/a acadèmic a cada alumn@ amb plaça assignada al mòdul. Aquest tutor/a assessora i orienta professionalment l'alumn@.

Seguiment de les pràctiques professionals: el tutor/a de l’empresa guia i orienta l'alum@ durant la seva estança a l’empresa. El tutor/a acadèmic vetlla pel correcte desenvolupament de l’estança de pràctiques de l'alumn@ i gestiona les possibles situacions problemàtiques que poguessin sorgir durant el període de pràctiques.

Entrega de la documentació i avaluació de les pràctiques externes: l'alumn@, un cop finalitza la seva estada de pràctiques, envia la documentació al seu tutor/a acadèmic. Aquesta documentació consta d’un full d’avaluació del tutor/a extern/a, en què avalua les tasques realitzades per l'alumn@, i de l’informe de pràctiques realitzat per l'alumn@, on s'hi fa una autoavaluació. El seu tutor/a acadèmic emet una qualificació final de les pràctiques d’acord amb aquesta documentació i seguint els criteris assenyalats a la guia docent.

Entitats en les que es poden realitzar les pràctiques externes

L'Ajuntament de Mollet del Vallès pendent descripció de les activitats.
Sant Cugat del Vallès és una ciutat que aposta pel coneixement i la innovació. En el context del Pla Director de l’Economia Social, una línea d'acció prioritària és la visibilització i promoció de l’emprenedoria d’Economia Social, així com la professionalització de les persones i entitats del sector.
L'Ajuntament de Terrassa ... pendent descripció de les activitats.
L’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) és una organització no governamental i sense ànim de lucre que defensa les persones en situació de fragilitat social.
Social Business City Barcelona és una iniciativa d’origen internacional, nascuda de la mà del Professor Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau 2006, que té com a objectiu impulsar i donar suport a l’empresa social com a eina amb un gran potencial per a transformar els reptes socials del territori.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ... pendent descripció de les activitats.
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ... pendent descripció de les activitats.
La FAS és una entitat social universitària que té la missió de facilitar eines per contribuir a fer que la comunitat universitària formi part d'una ciutadania activa, crítica i agent de transformació social.
La Fundació Catalana de l'Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.
La Fundació Formació i Treball té com a objectius formar i inserir laboralment persones en risc d’exclusió social, i gestionar l’entrega de roba, mobles i altres equipaments de la llar a famílies vulnerables derivades de la pròpia Càritas i dels diferents Serveis Socials de Barcelona.
La Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) és una entitat que treballa des de l'any 1969 en l'atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques. Els seus àmbits d'actuació són infància, joventut i família; violència familiar i de gènere; inclusió social; i acció social en el sistema judicial.
àuria grup està format per un conjunt d'entitats que treballen per garantir l'autonomia, la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats.
La Fundació Servei Solidari treballa per fomentar l'autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc d'exclusió social per generar un canvi cap a una societat més justa.
Agrupem i representem més de 3.000 entitats socials catalanes. Defensem els drets socials i una societat sense pobresa ni exclusions.